Услуги

         – Анализ на средата за сигурност на развиващите се работни процеси и разработване иновационни решения в зависимост от спецификите на вашия бизнес или обект и минимизиране на рисковете от гледна точка на сигурността;

         – Проектиране и изграждане на технически системи за сигурност;

         – Разработване на правила за работа в идентифицираните при анализа критични точки с цел минимизиране на рисковете;

         – Анализ на ползваните от вас информационни системи от гледна точка на киберсигурност и набелязване на мерки за минимизиране на вредните последствия при евентуална атака;

         – Анализ на състоянието на системата Ви за сигурност и дейността на структурните звена в нея, ако има изградени такива;

         – Според дефиницията на „Международния форум на бизнес-лидерите” корпоративната социална отговорност се разбира като популяризиране на практиките на отговорния бизнес, които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие чрез максимизиране на положителното влияние на бизнеса върху обществото и минимизиране на негативното.

         КСО обхваща областите на Обществото, Околна среда, Човешки капитал и условия на труд, Знание и обучение и Маркетинг с кауза. „С&КСО – Консулт“ ЕООД фокусира усилията си в разработване и предлагане на иновативни решения в областта на човешките ресурси, за които само удовлетворения служител е носител на минимални рискове за сигурността на Вашия бизнес.